Tonto tries to touch Red’s leg.

RONTO!

RONTO EVERYWHERE!

o_o

0_0

O_O